Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH

TS. VŨ QUỲNH LOAN

 

+ Ngạch viên chức: Giảng viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

+ Email: [email protected]

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên