Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Đại hội chi bộ Thanh tra pháp chế và Tâm lý giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 27/03/2020, chi bộ Phòng Thanh tra pháp chế và Tâm lý giáo dục đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế App chơi xổ số online

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt ...