Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Khoa Y - Dược được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHTTr ngày 14/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, là đơn vị đào tạo chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Trường Đại học Tân Trào, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế và quy định của Trường Đại học Tân Trào.

I. Chức năng

1. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học các lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học sức khỏe (Sinh - Y - Dược học) và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao, phát triển sản phẩm đạt chuẩn của Bộ Y tế.

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ KH&CN; tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào.

II. Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo trình độ đại học do Trường Đại học Tân Trào cấp bằng trong lĩnh vực Y - Dược theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Tân Trào; tham gia tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, nâng cao trình độ KH&CN trong lĩnh vực liên quan.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu KH&CN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực Y - Dược; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức về lĩnh vực Y - Dược;

b) Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu KH&CN trong hoạt động đào tạo, y tế và thực tiễn đời sống.

3. Đối ngoại

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và triển khai KH&CN, giao lưu hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước.

4. Tư vấn và dịch vụ

a) Tổ chức tư vấn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ sinh viên các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học Y - Dược;

b) Cung cấp dịch vụ về y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển sản phẩm thuốc, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Triển khai mô hình kết hợp giữa Khoa – Phòng khám Đa khoa Tân Trào trong các hoạt động chuyên môn; phối hợp thực hiện các đề án xây dựng, phát triển và vận hành Phòng khám Đa khoa Tân Trào.

6. Liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào trong triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của Trường Đại học Tân Trào.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào giao.

III. Các ngành đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng người học có trình độ Đại học, Cao đẳng khối ngành chăm sóc sức khỏe.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên