Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

A. Quyết định ban hành quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tân Trào

 

B. Nội dung chi tiết thủ tục hành chính thuộc các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Trường Đại học Tân Trào( 60 quy trình)

1. Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và công tác ở nước ngoài;

2. Quy trình giải quyết thủ tục đi đào  tạo, bồi dưỡng và công tác ở trong nước;

3. Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng;

4. Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp, ốm đau;

5. Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp, thai sản; 

6. Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

7. Quy trình giải quyết chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật đối với người lao động;

8.  Quy trình giải quyết về phụ cấp ưu đãi theo nghề cho giáo viên;

9. Quy trình giải quyết chế độ tử tuất;

10. Quy trình giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần;

11. Quy trình xác nhận cho HSSV hưởng chế độ bảo hiểm thân thể.

12. Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng thuộc Trường Đại học Tân Trào;

13. Quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộc Trường Đại học Tân Trào.

14. Quy trình tiếp nhận văn bản đến

15. Quy trình xử lý văn bản đi

16. Quy trình thanh lý tài sản

17. Quy trình thủ tục kiểm kê tài sản hết năm

18. Quy trình thủ tục cấp giấy đi đường

19. Quy trình thủ tục cấp giấy giới thiệu

20. Quy trình thủ tục mượn và trả thiết bị dạy học

21. Quy trình bảo lưu kết quả học tập, trở lại học sau bảo lưu

22. Quy trình đăng ký khối lượng học tập

23. Quy trình rút bớt học phần đã đăng ký

24. Quy trình đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo

25. Quy trình đăng kí học lại, học cải thiện điểm

26. Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

27. Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường

28. Quy trình tổ chức thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh

29. Quy trình thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở

30. Quy trình thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở của sinh viên

31. Quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo

32. Quy trình xét, công nhận bài báo khoa học

33. Quy trình thủ tục đưa đoàn ra

34. Quy trình thủ tục tiếp nhận đoàn vào.

35. Quy trình thực hiện thanh toán tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ

36. Quy trình mua sắm TS có giá trị dưới 20 triệu đồng cho một lần mua sắm

37. Quy trình mua sắm tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm

38. Quy trình mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm

39. Quy trình xử lý tài sản (Bán, thanh lý, hủy tài sản).

40. Quy trình rút hồ sơ sinh viên

41. Quy trình cấp thẻ sinh viên

42. Quy trình quyết định cho sinh viên thôi học

43. Quy trình nhập học

44. Quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với người học

45. Quy trình xét điểm rèn luyện của HSSV

46. Quy trình thủ tục hành chính về việc vào ở Khu nội trú

47. Quy trình thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo

48. Quy trình giải quyết tố cáo

49. Quy trình giải quyết khiếu nại

50. Quy trình tiếp công dân.

51. Quy trình cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

52. Quy trình cấp lại bảng điểm

53. Quy trình phúc khảo kết quả thi học phần

54. Quy trình xác nhận kết quả học tập.

55. Quy trình đào tạo, liên kết đào tạo cấp phát chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

56. Quy trình phối hợp, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin.

57. Quy trình về đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ.

58. Quy trình quản lý Tạp chí

59. Quản lý truyền thông;

60. Quản lý thư viện.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên