Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

App chơi xổ số online thông báo nhận hồ sơ bổ sung lớp đại học liên thông (Văn bằng 2) ngành Ngôn ngữ Anh.

App chơi xổ số online đợt bổ sung 3, năm 2023

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 2, năm 2023. App chơi xổ số online tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ ...

Thống báo tuyển sinh đợt bổ sung 3

App chơi xổ số online bổ sung đợt 2 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 1, năm 2023. App chơi xổ số online tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ ...

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung 2 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 1, năm 2023. App chơi xổ số online tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ ...

Trang 12345678